Privacyverklaring Wu dae Den Haag

Dit is de privacyverklaring van Wudae gevestigd te Den Haag. Wudae hecht veel waarde aan uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van bepaalde taken en doelen van Wudae heeft Wudae (soms) uw persoonsgegevens nodig. Wudae garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle leden van Wudae en van alle bezoekers van de website van Wudae. Dat betekent ook dat Wudae van de samenwerkingspartners van Wudae de maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Wudae verwerkt wanneer u onder andere een opleidingsovereenkomst aangaat met Wudae en/of de website www.wudae.com bezoekt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, met welke reden Wudae gebruik mag maken van uw persoonsgegevens, hoe lang Wudae uw persoonsgegevens bewaart en, indien van toepassing, met wie Wudae uw gegevens deelt. Wudae behandelt uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de relevante wetgeving). Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

In deze privacyverklaring wordt de website van Wudae aangeduid als: www.wudae.com. En in welke variaties Wudae op deze site ook wordt geschreven het refereert naar Wudae van deze privacyverklaring. Er zijn vele variaties op het schrijven van Wudae, met of zonder spatie en met of zonder & enkele of meerdere hoofdletter(s), enz.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1.1. Wudae vraagt persoonsgegevens van u wanneer:
(a) u een overeenkomst aangaat met Wudae;
(b) u als ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst mede-ondertekend;
(c) uw IBAN wordt gebruikt bij een afwijkende tenaamstelling.

1.1.2. Wanneer u www.wudae.com bezoekt vraagt Wudae (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(b) het formulier voor een gratis proefles gebruikt/invult;
(c) gebruik maakt van de contactgegevens van Wudae.

1.2.1. Wudae verzamelt mogelijk de volgende (persoons)gegevens wanneer u www.wudae.com bezoekt:
(a) naam (voornaam en/of achternaam);
(b) e-mailadres;
(c) ip-adres;
(d) tekst van uw bericht;
(e) voorkeur datum proefles;
(f) telefoonnummer;
(g) geboortejaar;
(h) opmerkingen / vragen;
(i) taalkeuze.

1.2.2 Wudae verzamelt mogelijk de volgende (persoons)gegevens wanneer u een overeenkomst aangaat met Wudae:
(a) voornaam;
(b) achternaam;
(c) telefoonnummer;
(d) email-adres;
(e) ouder;
(f) voogd;
(g) wettelijke vertegenwoordiger;
(h) afwijkende tenaamstelling incasso;
(i) handtekening
(j) geslacht;
(k) geboortedatum;
(l) nationaliteit;
(m) beroep;
(n) straat + huisnummer;
(o) postcode + plaats;
(p) IBAN;
(q) BIC;
(r) geboorteplaats.

1.3. Wudae gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(b) vragen te beantwoorden;
(c) de proefles te bevestigen en te informeren over de proefles;
(d) te communiceren in de juiste taal;
(e) het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten;
(f) het bijhouden van de ledenadministratie;
(g) social media;
(i) het uitvoeren van het tuchtrecht;
(j) het uitvoeren van overige voor een sportschool gebruikelijke activiteiten;
(k) het opstellen, versturen en incasseren van facturen, inschrijfgeld en/of lesgeld.

1.4. De reden dat Wudae uw persoonsgegevens mag verzamelen is dat:
(a) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent.
(b) u als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doelen die Wudae daaraan stelt.
(c) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
(d) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens verplichten, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene jonger dan 18 jaar is.
(e) u als bezoeker van www.wudae.com daarvoor toestemming geeft door akkoord te gaan met de privacyverklaring.

1.5. Daarnaast verzamelt Wudae informatie over:
(a) uw bezoek aan de website van Wudae. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw ip-adres.
(b) uw sociale media uitingen gerelateerd aan Wudae. En contact dat u maakt met Wudae via sociale media.

1.6. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is voor u niet verplicht. Op het moment dat u uw persoonsgegevens niet aan Wudae verstrekt, heeft dat mogelijk tot gevolg dat Wudae onder andere aan de punten benoemt in 1.3. niet kan voldoen.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

2.1. Wudae gebruikt technische en functionele cookies. Verder gebruikt Wudae ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw computer. In een cookie zit informatie opgeslagen. De cookies die Wudae gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan Wudae hiermee de website optimaliseren.

2.2. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies niet goed functioneren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

2.3. Wanneer informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd.

2.4. Google Analytics cookies; via www.wudae.com worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wudae gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website van Wudae gebruiken. Op basis daarvan kan Wudae de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. Om uw anonimiteit te garanderen heeft Wudae bovendien het volgende gedaan:
(a) Wudae heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
(b) Wudae heeft het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd;
(c) Wudae heeft het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet;
(d) Wudae heeft het delen van gegevens voor advertentiedoelen uitgezet;
(e) Wudae heeft de tracking info optie uitgezet;
(f) Wudae maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

3. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

3.1. De persoonsgegevens die Wudae van u heeft verzameld, zijn van u persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:
(a) het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het mogen gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mag Wudae, zonder andere grond, uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat u uw toestemming intrekt, heeft Wudae uw persoonsgegevens wel mogen gebruiken.
(b) het recht van inzage. Op uw verzoek zal Wudae u meedelen of er wat, en zo ja wat er, met uw persoonsgegevens is gebeurd. Wudae zal u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zal Wudae u meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.
(c) recht op rectificatie. Zijn uw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met Wudae op. Wudae zal dan zo snel mogelijk uw gegevens verbeteren of aanvullen. Wudae laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
(d) recht op wissen van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zal Wudae zo snel mogelijk uw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op. Op het moment dat Wudae uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doelen die Wudae hierboven heeft beschreven, verwijdert Wudae uw persoonsgegevens. Ook als Wudae uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt of verkregen, verwijdert Wudae uw persoonsgegevens. Wudae laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
(e) recht op beperking van de verwerking. In een aantal situaties heeft u het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Wilt u hier een beroep op doen? Neem dan contact op met Wudae. Wudae laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
(f) recht om een klacht in te dienen. U heeft als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder andere via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

3.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Wudae u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wudae reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

4. PRIVACYBELEID ANDERE WEBSITES

4.1. Op www.wudae.com zijn links opgenomen naar andere websites. Wudae is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites als deze niet van Wudae zelf zijn. Voor meer informatie daarover verwijst Wudae u naar de betreffende websites.

5. DERDEN

5.1. Wudae zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Wudae daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.2. Indien Wudae gebruik maakt van een partij die uw persoonsgegevens voor Wudae verwerkt, denk hierbij bijvoorbeeld aan een partij voor het innen van achterstallige betalingen, sluit Wudae met deze partij een verwerkersovereenkomst af.

5.3. Van partijen buiten de Europese Unie waarmee Wudae samenwerkt wordt verlangd dat deze partijen uw persoonsgegevens vergelijkbaar als de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelen. Denk hierbij aan het EU-VS-privacyschild (Privacy Shield). EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt.

6. PERSOONSGEGEVENS VAN WEBSITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 18 JAAR

6.1. De website van Wudae en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wudae kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wudae raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Wudae zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Wudae op. Dan verwijdert Wudae deze informatie.

7. PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

7.1. Wudae neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7.2. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligt Wudae uw persoonsgegevens door middel van de volgende technische beveiligingsmaatregelen:
(a) Secure Socket Layer (SSL);
(b) HTTPS;
(c) FTPS;
(d) encryptie van digitale bestanden (XTS-AES-128-codering met een 256-bits code);
(e) Wordfence Alert;
(f) gebruikersnaam om in te loggen;
(g) 2FA
(h) wachtwoord om in te loggen in de systemen van Wudae.

7.3. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Wudae op.

8. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

8.1. Wanneer er ondanks de door Wudae getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

9. MELDING AAN BETROKKENE

9.1. U wordt van een eventuele inbreuk op beveiliging van Wudae op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

10. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

10.1. Wudae bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

10.2 Als u een overeenkomst met Wudae heeft, dan bewaart Wudae uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst en de duur van de fiscale bewaarplicht die wettelijk bepaald is.

11. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

11.1. Nieuwe privacywetten of aanpassingen van huidige privacywetten houdt Wudae nauwlettend in de gaten om ook in de toekomst de privacy, van natuurlijke en rechtspersonen te kunnen waarborgen.

11.2. Wudae behoudt zich het recht om het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst aan te passen. Wudae raadt u daarom aan om de privacyverklaring van Wudae regelmatig te bekijken.

Contactgegevens Wu dae:

Adres: Loosduinsekade 12, 2571 BM Den Haag
Telefoonnummer: 0703884820
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.wudae.com
KvK nummer: 27253357

© 2024 WuDae - All rights reserved | Privacy Statement | Realisation Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau